close
שירות לקוחות

שירות לקוחות
אזהרה משפטית
בהתאם להוראות הלשכה. 15/1999, הגנה על נתונים אישיים, אתה הודיע כי הנתונים האישיים שלהם לקובץ בבעלות TekaIndustrial, S.A., להיות משולב; לניהול התפלגות של מכשירים, בסיוע שירות סיוע טכני כדי להשפיע על שאלות שביעות הרצון שלך עם התיקון או עם המוצר שלנו לשלוח, באמצעים מסורתיים או אלקטרוניים, מידע טכני שלה, ומסחר על מוצרים שיוצרו ושווקו על ידי חברה זו, אשר אתה מסכים במפורש. אתה יכול לממש את זכויות גישה, תיקון, ביטול התנגדות בהתאם לתנאים שנקבעו בחקיקה, בכתב, עם נ"צ. "נתונים אישיים", בכתובת הנ"ל.