close

סרט ההטבה החדש של טווין זמין. גז + אינדוקציה

בעבר, מותג טקה ייצג הן את חברת האחזקות שלנו והן את אחת מיחידות הפעילות שלנו.
זה הוביל לעתים קרובות בלבול בקרב לקוחות ועובדים כאחד.
יתר על כן, הקבוצה שלנו פעילה בתחומים רבים מעבר למטבח ולאמבטיה המוצעים על ידי טקה. לכן החלטנו ליצור,
זהות חזקה לחברה המחזיקה כדי להבדילה מהפעילות העסקית השוטפת והעתידית של הקבוצה.